Štatút súťaže / Úplné znenie pravidiel súťaže
Názov súťaže: Kaufland Park súťaž (K Park)

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ súťaže: Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sr., vl. č. 489/B  (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“). 

Usporiadateľ organizuje v čase od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 (vrátane)  súťaž  „Kaufland Park (K Park)“. 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

Súťaž je propagovaná v reklamných novinách Kaufland, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach, ktoré vlastní alebo prevádzkuje usporiadateľ.

Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená alebo ktoré sú zbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť tiež zastúpené zákonným zástupcom.


2. PODMIENKY A PRIEBEH SÚŤAŽE

Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže od 06.01.2022 do 16.02.2022 najprv splní nasledujúce podmienky pre účasť na hlasovaní v projekte spoločnosti Kaufland - Kaufland Park (K Park) má právo aj na zapojenie do súťaže a ďalej súťaží o výhry:


2.1. PODMIENKY HLASOVANIA V PROJEKTE Kaufland Park (K Park)

Hlasovanie prebieha od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 (vrátane) (ďalej len „obdobie konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk (ďalej aj len „webová stránka“). Hlasovanie po tomto termíne je neplatné.


2.1.1 Podmienky účasti na hlasovaní

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Kaufland súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“).

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnemu mestu/mestskej časti.

2.1.2 REGISTRÁCIA

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke nasledujúcimi možnými spôsobmi:

(i) zaregistrovaním sa so svojou e-mailovou adresou

(ii) prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti FACEBOOK

pričom vo všetkých prípadoch je potrebné zaškrtnúť aj políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Vo všetkých prípadoch registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia jedným z uvedených spôsobov platná. Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.


2.1.3 HLASOVANIE

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne jeden (1) hlas.

Hlasujúci svoj hlas odovzdá tak, že v prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 4. Po registrácii môže hlasujúci odovzdať hlas mestu/mestskej časti a to tak, že si vyberie jedno mesto/mestskú časť zo zoznamu prihlásených miest/mestských častí, ktorej chce svoj hlas odovzdať a klikne na políčko „Odoslať hlas“. V prípade, ak už je hlasujúci prihlásený, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK, vykoná hlasovanie kliknutím na políčko „Odoslať hlas“.

Pri hlasovaní zohľadňujeme aj počet obyvateľov v danom meste/mestskej časti. Každý odovzdaný hlas bude teda prepočítaný podľa nasledovného vzorca - počet získaných hlasov za mesto/mestskú časť v hlasovaní / počet obyvateľov na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR k 15. 12. 2021, vynásobené číslom 100 000. Poradie miest/mestských častí bude určené na základe tohto prepočítaného počtu hlasov.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie, ktorý porušuje pravidlá hlasovania v projekte sú neplatné.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.


3. SÚŤAŽ O VÝHRY PRE HLASUJÚCICH, ŽREBOVANIE O VÝHRY, PODMIENKY ICH ODOVZDANIA A PREVZATIA

V období trvania hlasovania sa môžu hlasujúci, ktorí splnia podmienky stanovené v bodoch 2.1, 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, zapojiť do súťaže o výhry (ďalej aj „súťaž pre hlasujúcich“).
Bez platného hlasovania za niektoré mesto/mestskú časť nie je možná účasť v súťaži.
Zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné.

Hlasujúci, ktorý v súlade s bodom 2.1.3 týchto pravidiel odovzdá aspoň jeden (1) platný hlas a zároveň v čase trvania súťaže riadne vyplní a odošle spolu s hlasovacím formulárom aj súťažný formulár, vstupuje do súťaže a ďalej súťaží o výhry.

Počet zapojení do súťaže jedným súťažiacim je obmedzený. Každý súťažiaci môže byť do súťaže zapojený len toľko krát, koľko krát platne zahlasuje za vybrané mesto/mestskú časť.

Súťažný formulár obsahuje povinné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú adresu (ulica, číslo domu, PSČ, obec), kontaktné telefónne číslo a kontaktný e-mail. Hlasujúci, ktorý sa prihlási do súťaže a vyplní súťažný formulár, udeľuje Kauflandu súhlas s tým, že jeho kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a obec, môžu byť bezodplatne zverejnené na webovej stránke projektu www.kauflandpark.sk a podporných materiáloch týkajúcich sa súťaže. Osobné údaje môžu byť usporiadateľom spracúvané a zverejnené (v rozsahu meno, priezvisko, obec), a to v plnej alebo skrátenej forme.

Usporiadateľ, v zmysle hore uvedených pravidiel, vyžrebuje do 15 kalendárnych dní od ukončenia súťaže vo svojom sídle za prítomnosti trojčlennej žrebovacej komisie zriadenej usporiadateľom nasledovné výhry:

30x Samsung Galaxy A32 5G 128GB v hodnote 289 eur

Konkrétny súťažiaci môže byť vzhľadom na počet vyplnených a odoslaných formulárov vyžrebovaný len jedenkrát.

Žrebovanie výhercov zabezpečí usporiadateľ náhodným výberom výhercov spomedzi súťažiacich, ktorí splnili podmienky pre vstup do súťaže v zmysle tohto štatútu súťaže. Usporiadateľ vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov a prípadných náhradníkov. Zápisnicu podpíšu všetci členovia žrebovacej komisie zúčastnení na žrebovaní. Zápisnica zo žrebovania bude uložená v sídle usporiadateľa.

Výhry sa môžu čiastočne líšiť od výhier zobrazených počas komunikácie súťaže v zmysle tohto bodu.

Výhercovia súťaže budú kontaktovaní do 15 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania prostredníctvom SMS správy/telefonátu na telefónne číslo, ktoré uvideli v súťažnom formulári.

Všetky výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané najneskôr do 30 dní od ukončenia celej súťaže. Výhru odovzdá usporiadateľ výhercovi prostredníctvom kuriéra na základe údajov o kontaktnej adrese výhercu poskytnutých súťažiacim v súťažnom formulári.

Usporiadateľ má právo výhru výhercovi súťaže neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení týchto pravidiel súťaže. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom na účely doručenia výhry. Usporiadateľ doručí výhru na adresu uvedenú v registračnom formulári, pričom ak si výherca výhru nepreberie, prípadne sa zásielka vráti usporiadateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, usporiadateľ nie je povinný vykonať opätovný pokus o doručenie výhry.

Ak nedôjde k odovzdaniu výhry z dôvodov na strane výhercu, vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 euro nepodliehajú dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne odvodové povinnosti, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži.


4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou v súťaži (vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať. Zároveň v súlade s príslušným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje súťažiaci Kauflandu súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na dataprotection@kaufland.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercu na stránke www.kaufland.sk a www.kauflandpark.sk). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom na účely realizácie súťaže v prípade výhercov spracúvané po dobu 24 mesiacov od odovzdania výhry a následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Osobné údaje ostatných súťažiacich (t. j. nevýhercov) budú spracúvané 1 mesiac od ukončenia súťaže a následne budú bezodkladne vymazané.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže a marketingová propagácia usporiadateľa), zoznam spracúvaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo a eventuálne aj vek), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa www.kauflandpark.sk). Účasťou v súťaži súťažiaci taktiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v masovokomunikačných prostriedkoch, a to v reklamných novinách Kaufland, na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky. Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie informácii o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia) a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovednú osobu Kauflandu pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mailovej adrese dataprotection@kaufland.sk alebo písomne na adrese Kaufland Slovenská republika v.o.s., Právo a Compliance, Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo overiť vek výhercu ktorejkoľvek výhry tak, že ho vyzve na predloženie dokladu totožnosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Zákonný zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru dostane po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zákonného zástupcu. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže mu usporiadateľ odmietnuť výhru odovzdať, a to bez práva na vyplatenie náhrady za výhru a v takomto prípade výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa proti nim.

Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru nie je možné.

Úplné znenie pravidiel súťaže je dostupné na www.kaufland.sk, www.kauflandpark.sk a v sídle usporiadateľa.

V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa súťaže môžu súťažiaci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800/15 28 35 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

V Bratislave, dňa 15. 12. 2021