Úplné znenie pravidiel hlasovania v projekte spoločnosti Kaufland - Kaufland Park (K Park)

1. PROJEKT Kaufland Park – K Park

Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 790 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 489/B, (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“) organizuje projekt pod názvom Kaufland Park (ďalej len „projekt“), ktorého cieľom je zrealizovať v roku 2022 v 7-mich výherných mestách a/alebo mestských častiach na celom Slovensku športovo-oddychový areál Kaufland Park.


2. TECHNICKÝ SERVIS

Technický servis pre projekt „Kaufland Park“, t.j. hlasovanie v projekte zabezpečuje obchodná spoločnosť VISIBILITY s. r. o., so sídlom: Panská 14/236, 811 01 Bratislava, IČO: 44 927 991.


3. PODMIENKY HLASOVANIA

Hlasovanie prebieha v čase od 6. 1. 2022 do 16. 2. 2022 (vrátane) (ďalej len „obdobie konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk (ďalej aj len „webová stránka“). Hlasovanie po tomto termíne je neplatné.

Podmienky účasti na hlasovaní

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky, a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti Kaufland súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“)

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk.

Každý hlasujúci môže v období konania hlasovania odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň a to spôsobom uvedeným v bode 5 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety (t.j. 1 hlas), nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnemu mestu/mestskej časti.


4. REGISTRÁCIA

Hlasovať môže len registrovaný hlasujúci a to prostredníctvom webovej stránky. Registráciu uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke nasledujúcimi možnými spôsobmi:

(i) zaregistrovaním sa so svojou e-mailovou adresou

(ii) prihlásením sa prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti FACEBOOK

pričom vo všetkých prípadoch je potrebné zaškrtnúť aj políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Vo všetkých prípadoch registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je registrácia jedným z uvedených spôsobov platná. Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.


5. HLASOVANIE

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky www.kauflandpark.sk a počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať maximálne jeden (1) hlas.

Hlasujúci svoj hlas odovzdá tak, že v prípade, ak hlasujúci ešte nie je registrovaný, vykoná registráciu spôsobom, ako je uvedený v bode 4. Po registrácii môže hlasujúci odovzdať hlas mestu/mestskej časti a to tak, že si vyberie jedno mesto/mestskú časť zo zoznamu prihlásených miest/mestských častí, ktorej chce svoj hlas odovzdať a klikne na políčko „Odoslať hlas“. V prípade, ak už je hlasujúci prihlásený, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú použil pri registrácii alebo prostredníctvom konta na sociálnej sieti FACEBOOK, vykoná hlasovanie kliknutím na políčko „Odoslať hlas“.

Pri hlasovaní zohľadňujeme aj počet obyvateľov v danom meste/mestskej časti. Každý odovzdaný hlas bude teda prepočítaný podľa nasledovného vzorca - počet získaných hlasov za mesto/mestskú časť v hlasovaní / počet obyvateľov na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR k 15. 12. 2021, vynásobené číslom 100 000. Poradie miest/mestských častí bude určené na základe tohto prepočítaného počtu hlasov.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie, ktorý porušuje pravidlá hlasovania v projekte sú neplatné.

Tú istú e-mailovú adresu alebo to isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii.

SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

Hlasujúci, ktorý v súlade s týmito pravidlami odovzdá aspoň jeden (1) platný hlas, má právo aj na zapojenie sa do súťaže a ďalej súťaží o výhry. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť a odoslať súťažný formulár, ktorý je dostupný na www.kauflandpark.sk Podmienky súťaže sú uvedené v: „Štatút súťaže/Úplné znenie pravidiel súťaže Názov súťaže: Kaufland Park súťaž (K Park)“, ktorý je zverejnený na: www.kauflandpark.sk . Zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné.


6. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke projektu www.kauflandpark.sk nasledovne:

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr dňa 17. 2. 2022 na oficiálnej webovej stránke projektu www.kauflandpark.sk. Víťazné mestá/mestské časti budú následne kontaktované aj prostredníctvom e-mailu. Voči výsledkom hlasovania sa nie je možné odvolať.

Po ukončení hlasovania všetky víťazné mestá/mestské časti uzavrú so spoločnosťou Kaufland zmluvu, v ktorej budú dojednané ďalšie podmienky spolupráce.

V prípade, že nebude možné realizovať športovo-oddychový areál K Park na území víťazného mesta/mestskej časti, bude športovo-oddychový areál K Park realizovaný v náhradnom meste/mestskej časti. Náhradné mesto/mestská časť sa určí podľa počtu prepočítaných hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet prepočítaných hlasov mesta/mestskej časti, ktoré sa umiestnilo na nevýhernej pozícii.


7. ZMENA PODMIENOK PROJEKTU / UKONČENIE PROJEKTU

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť podmienky účasti alebo skrátiť, predĺžiť, ukončiť či prerušiť celý projekt alebo hlasovanie alebo jeho časti. Toto platí najmä nie však výlučne  v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré by mohli obmedziť alebo zabrániť riadnemu priebehu projektu alebo hlasovania, ako napr. výskyt počítačových vírusov, chyby softvéru a hardvéru a / alebo iné technické dôvody, ktoré nie sú spojené iba s nezávažným obmedzením. Zmeny podmienok účasti v projekte resp. aktualizované úplné znenie podmienok účasti v projekte (so zapracovanými doplneniami) spoločnosť Kaufland zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút (podmienky účasti v projekte).

V Bratislave, dňa 15. 12. 2021